Energieneutraal

(Energiebesparen is onderdeel van duurzaam bouwen en ontwerpen)

Van recente datum is het begrip Energieneutraal. Het komt voort uit de gedachte dat je het gebruik van fossiele brandstoffen (zoals aardgas, en stroom van kolen- of gascentrales) zo veel mogelijk zou moeten compenseren met duurzame energie (zoals groene stroom, zonne-energie, windenergie). Energie verkregen zonder vermeerderen van broeikasgassen. Zie verder ook over CO2-voetafdruk (carbon footprint) bij duurzaamheid.

Vrij onlangs (2012) is door de overheid bepaald dat energieneutraal betekent dat de energieprestatiecoëfficiënt EPC van een gebouw gelijk moet zijn aan nul.

energie_neutrale_woning

In de berekening van de EPC wordt alleen gekeken naar gebouwgebonden energiegebruik, dus de eigenschappen van het bouwwerk en alle (gunstige en ongunstige) installaties die bij de bouw geplaatst worden en het ontwerp zitten. Dus geen huishoudelijke apparatuur. Hoe beter een gebouw ‘presteert’, hoe lager de EPC. Nieuwbouwwoningen moeten nu conform het Bouwbesluit voldoen aan de eis van een EPC van maximaal 0,6. Vaak wordt met geschikte installaties energie bespaart, zodat de eis gehaald wordt.

De EPC van passief gebouwde woningen ligt ongeveer tussen 0,3 en 0,4. Deze zijn dus niet energieneutraal. In 2015 wordt de EPC-eis verlaagd naar 0,4.

En in 2020 zal de voorgeschreven EPC voor nieuwe woningen naar nul gaan. Het is overigens voorlopig nog zo’n zware en moeilijk te halen eis dat er nu gesproken wordt over bijna-energieneutraal als streven. Men hoopt dat de komende jaren de techniek om dat te realiseren betaalbaar wordt. Er komen studies over de haalbaarheid. Want elke 0,1 eraf gaat behoorlijk veel meer kosten.

Naaste energieneutraal wordt tegenwoordig ook veel gesproken over energieneutrale woningen waarbij men bedoelt: nul-op-de-meter-woningen of energie-notaloze-woningen. Er is wel enige verwarring wat men dan precies voor ogen heeft.

Je kunt bedenken dat het dan om een woning gaat waarbij geen stroom of gas meer nodig is van een openbaar netwerk (energieleverancier) omdat alles uit andere bronnen komt. Bewoners kunnen de meters dan laten weghalen. Er zijn maar erg weinig woningen waar het de bewoners lukt om zo het huishouden draaiende te houden. Meestal bedoelt men het zo op te zetten dat gemiddeld over het jaar de kosten aan energieleverring op nul uitkomen. Of gemiddeld over meer jaren.