Stedebouwkundig plan Zeeburgerdijk-Oost

project: Stedebouwkundig plan Zeeburgerdijk-Oost Amsterdam
onderzoek en ontwerp: 1993 – 1995
opdrachtgever: Stadsdeel Zeeburg Amsterdam

achtergrond

In opdracht van Stadsdeel Zeeburg is door Rataplan Architecten een stedenbouwkundig plan ontwikkeld en uitgewerkt waarin het woonprogramma geïntegreerd is met een ecologische groen- en waterinrichting.
Structurerend element is de dijk en een zelfregulerende waterpartij van sloot en poelen.
Er is een afgewogen differentiatie in financieringsvorm en woningtypologie vastgesteld.
Dit plan is door het stadsdeel als uitgangspunt genomen voor de verdere ontwikkeling van het gebied; op dit moment worden er, met het plan als basis, zowel huur-als koopwoningen gebouwd. De eerste woningen worden vanaf 2002 opgeleverd.

1095 Amsterdam, Nederland

Amsterdam, Nederland

het plan

Uitgangspunten voor het plan: het opnemen van minimaal 100 milieuvriendelijke woningen; het handhaven en versterken van de aanwezige groenstructuur en de ecologische waarden van het gebied; het behouden van het kleinschalige karakter van de dijk; het zoveel mogelijk autovrij maken van het gebied.
Het plangebied was een vergeten stukje ingeklemd tussen grote stedelijke en landschappelijke elementen. Er is in vroeger tijden weinig stedelijke ontwikkeling geweest. Tot voor kort stonden er tijdelijke wisselwoningen.

Het gebied wordt ruimtelijk sterk bepaald door de Zuiderzeeweg, die ter hoogte van het Amsterdam-Rijnkanaal stijgt tot ca. 10 meter.
In het plan loopt een deel van de ontsluitingsweg en een fietspad als een centrale as door het plangebied. Het ernaast gelegen water wordt als element in het gebied gebruikt, en verbindt een onder de Zuiderzeeweg gelegen moerassige poel met een stelsel van kleine plassen in het westen. De huidige fietstunnel wordt hierbij gebruikt als brug.

In het stedenbouwkundig plan zijn ook de woonblokken gedefinieerd: het begin en einde van voornoemde ‘as’ worden gevormd door een ovale woontoren van 11 verdiepingen in het westen en een uitkijktoren bij het Amsterdam-Rijnkanaal. De woontoren staat ook in de as van de westelijke Zeeburgerdijk en fungeert zo als oriëntatiepunt vanuit de oude stad.
De bebouwing op de dijk wordt 2-3 lagen hoog, geeft de ruimte aan de bestaande (waardevolle) bomen en laat het zicht op het water open. De laag gelegen bestaande herberg met de weelderige begroeiing rondom markeert het einde van de dijk.
Naar de Zuiderzeeweg toe wordt het groen gebruikt als afscherming. De hellingen en taluds langs de dijken en het water bieden in ecologisch opzicht kansen voor de ontwikkeling van plant- en diersoorten.
In het hele gebied worden bomen zoveel mogelijk ontzien en worden bomen bijgeplant, o.a. langs het Amsterdam-Rijnkanaal.
De Zeeburgerdijk wordt beperkt toegankelijk voor autoverkeer en is alleen bereikbaar via twee hoofdentree’s. Onder de viaducten van de Zuiderzeeweg is parkeergelegenheid voor bezoekers van het zwembad en de sporthal.